Regulamin Konferencji

“Zaburzenia zachowania kotów.
Profilaktyka i terapia”

Warszawa
20 października 2018

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Konferencja „Zaburzenia zachowania kotów. Profilaktyka i terapia”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 20 października 2018 w Warszawie w hotelu Warsaw Plaza, przy ul. Łączyny 5.

1.2.  Organizatorem Konferencji jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska, NIP 5252363130, adres: Ul. Na Uboczu 12 lok.1, 02-791 Warszawa

1.3.  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • Organizator: Agata Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska
  • Uczestnik: osoba która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz opłaci udział w Konferencji.

1.4.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część oferty Organizatora, a Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia składa jednocześnie oświadczenie woli o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu

2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji
  • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji uznaje się za uiszczoną wyłącznie jeżeli zostanie wpłacona na konto wskazane przez Organizatora

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Koszt transportu i zakwaterowania podczas Konferencji Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej www.etovet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa, w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie e-mailowym z Organizatorami pod adresem etovet@etovet.pl.

2.7. Uczestnictwo w Konferencji ma charakter bierny.

3. Zasady rezygnacji z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres: etovet@etovet.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji do 14 października 2018 r Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty konferencyjnej. W przypadku rezygnacji po 14 października 2018 nie ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty konferencyjnej.
  • Uczestnik, który dokonał rezygnacji po 14 października 2018 r. ma prawo przeniesienia prawa do udziału w Konferencji na inną wskazaną przez siebie osobę.

4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji pod adresem https://www.etovet.pl/zaburzenia-zachowania-kotow/

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający udział w Konferencji.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

  • Materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad, tłumaczenie symultaniczne oraz certyfikat uczestnictwa są wliczone w opłatę konferencyjną.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etovet@etovet.pl nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konferencji.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci bez zbędnej zwłoki, kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Organizator nie zwraca kosztów zakwaterowania lub kosztów transportu na Konferencję, ani uiszczonych z tego tytułu przedpłat, zaliczek i wszelkich innych kosztów związanych z organizacją transportu lub zakwaterowania.

6.2. Przebieg konferencji zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego lub fotograficznego.

6.3. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej konferencji.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

Tel: +48 507 310 676
E-mail: etovet@etovet.pl

Share on facebook