Regulamin Kongresu

V Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

Nie bój się lęku!

Warszawa
8-9 grudnia 2018

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.  V Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej „Nie bój się lęku!”, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach  8-9 grudnia 2018 w Warszawie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
1.2.  Organizatorem Kongresu jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska, NIP 5252363130, adres: Ul. Na Uboczu 12 lok.1, 02-791 Warszawa
1.3.  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Organizator: Agata Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska
  2. Uczestnik: osoba która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz opłaci udział w Kongresie. 

1.4.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część oferty Organizatora, a Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia składa jednocześnie oświadczenie woli o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu

§ 2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  dostępnego na stronie internetowej Kongresu
  • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kongresie uznaje się za uiszczoną wyłącznie jeżeli zostanie wpłacona na konto wskazane przez Organizatora
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
2.4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie.
2.5. Koszt transportu i zakwaterowania podczas Kongresu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem strony internetowej www.etovet.plupływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa, w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie e-mailowym z Organizatorami pod adresem etovet@etowet.pl.
2.7. Uczestnictwo w Kongresie ma charakter bierny.

§ 3. Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres: etovet@etowet.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie do 25 listopada 2018 r Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty konferencyjnej. W przypadku rezygnacji po 25 listopada 2018 nie ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty konferencyjnej.
  • Uczestnik, który dokonał rezygnacji po 25 listopada 2018 r. ma prawo przeniesienia prawa do udziału w Konferencji na inną wskazaną przez siebie osobę.

§ 4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający udział w Kongresie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

  • Materiały kongresowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz certyfikat uczestnictwa są wliczone w opłatę kongresową.

§ 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etovet@etowet.plnie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konferencji.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci bez zbędnej zwłoki, kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Organizator nie zwraca kosztów zakwaterowania lub kosztów transportu na Kongres, ani uiszczonych z tego tytułu przedpłat, zaliczek i wszelkich innych kosztów związanych z organizacją transportu lub zakwaterowania.
6.2. Przebieg Kongresu zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego lub fotograficznego.
6.3. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.
6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Kongresu.. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej kongresu.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

Tel: +48 507 310 676
E-mail: etovet@etovet.pl

Share on facebook