CENTRUM SZKOLEŃ BEHAWIORALNYCH

Medycyna ratunkowa psów i kotów
Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii

WARSZAWA, 5.11.2022

Jedyne w swoim rodzaju warsztaty skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś, doświadczony anestezjolog.

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Zapraszamy serdecznie

Program szkolenia

9:00 – 10:00 – Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji

10:00 – 10:10 – Przerwa kawowa

10:10 – 11:50 – Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)
 • BLS (Basic Life Support)
 • ALS (Advanced Life Support)

11:50 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 – Monitoring pacjenta w stanie nagłym

 • Wstrząs; jak rozpoznać i leczyć?
 • Płynoterapia i produkty krwi
 • Tlenoterapia
 • Stabilizacja

13:30 – 14:00 – Obiad

14:00 – 15:30 – Anestezja i analgezja w stanach nagłych

 • wyzwania w anestezji stanów nagłych
 • wlewy ciągłe (CRI)
 • ocena stopnia bólu i jego zwalczanie u pacjenta w stanie nagłym

15:30 – 15:40 – Przerwa kawowa

15:40 – 16:10 – I sesja praktyczna z omówieniem przypadków

16:10 – 17:30 – II sesja praktyczna BLS i ALS w praktyce z użyciem fantomów

 • praktyczne scenariusze zdarzeń

Informacje i koszty

Koszt udziału w kursie wynosi 1490 zł (brutto).

Opłata do 25.10.2022 lub wyczerpania limitu miejsc.

Opłata powinna być wniesiona na konto:

Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET

mBank 13 1140 2004 0000 3402 7671 3385

W tytule prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt do organizatora:

ETOVET

etovet@etovet.pl

tel. 513 473 456

Zofia Fras

Zofia Fraś

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Członek AVA. Interesuje się głównie anestezjologią, intensywną opieką oraz medycyną ratunkową. Stale rozwija swoje umiejętności ucząc się od najlepszych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Od początku swej pracy zawodowej związana z Przychodnią Weterynaryjną BIAŁOBRZESKA. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawsze dzieli się z innymi. Bardzo lubi opowiadać o zwierzętach, nieco mniej o sobie.

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Warsaw Plaza Hotel
Łączyny 5
02-820 Warszawa
Poland

Regulamin Szkolenia „Medycyna ratunkowa psów i kotów
Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii”
Warszawa
05.11.2022

1. Postanowienia ogólne

1.1. Szkolenie „Medycyna ratunkowa psów i kotów. Kurs podstawowy dla lekarzy weterynarii” zwane w dalszej części Regulaminu Szkoleniem, odbędzie się w dniu 05,11,2022

1.2.  Organizatorem Konferencji jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska, NIP 5252363130, adres: Ul. Na Uboczu 12 lok.1, 02-791 Warszawa

1.3.  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator: Agata Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska
 2. Uczestnik: osoba która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz opłaci udział w Szkoleniu.

1.4.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część oferty Organizatora, a Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia składa jednocześnie oświadczenie woli o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Szkoleniu

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkolenia
 • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Szkoleniu uznaje się za uiszczoną wyłącznie jeżeli zostanie wpłacona na konto wskazane przez Organizatora

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu.

2.5. Koszt transportu i zakwaterowania podczas Szkolenia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem strony internetowej www.etovet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa, w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie e-mailowym z Organizatorami pod adresem etovet@etovet.pl .

2.7. Uczestnictwo w Szkoleniu ma charakter bierny.

3. Zasady rezygnacji z udziału w Szkoleniu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres: etovet@etovet.pl

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu do 05,10,2022 Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji po 05,10,2022 nie ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty konferencyjnej.
 • Uczestnik, który dokonał rezygnacji po 05,10.2022 ma prawo przeniesienia prawa do udziału w Szkoleniu na inną wskazaną przez siebie osobę.

4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.etovet.pl

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający udział w Szkoleniu.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Szkoleniu w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Szkolenia upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 • Materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz certyfikat uczestnictwa są wliczone w opłatę konferencyjną.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etovet@etovet.pl nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Szkolenia nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci bez zbędnej zwłoki, kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Organizator nie zwraca kosztów zakwaterowania lub kosztów transportu na Szkolenie, ani uiszczonych z tego tytułu przedpłat, zaliczek i wszelkich innych kosztów związanych z organizacją transportu lub zakwaterowania.

6.2. Przebieg Szkolenia zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego lub fotograficznego.

6.3. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Szkolenia. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Szkolenia.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

e-mail: etovet@etovet.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach wprost
do Twojej skrzynki e-mailowej.

Zapisując się do newslettera – wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez ETOVET.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1.
NIP 5252363130. 

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji
usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.