Regulamin Szkolenia
„EMERGENCY. Kurs dla lekarzy weterynarii”

Warszawa

15-16.06.2024

1. Postanowienia ogólne

1.1. Szkolenie „Emergency. Kurs dla lekarzy weterynarii” zwane w dalszej części Regulaminu Szkoleniem, odbędzie się w dniach 15-16.06. 2024

1.2.  Organizatorem Konferencji jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska, NIP 5252363130, adres: Ul. Łukaszczyka 15, 02-781 Warszawa

1.3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Organizator: Agata Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska

Uczestnik: osoba która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz opłaci udział w Szkoleniu.

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część oferty Organizatora, a Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia składa jednocześnie oświadczenie woli o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Szkoleniu

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest spełnienie łącznie następujących warunków:

zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Szkolenia

uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Szkoleniu uznaje się za uiszczoną wyłącznie jeżeli zostanie wpłacona na konto wskazane przez Organizatora

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu.

2.5. Koszt transportu i zakwaterowania podczas Szkolenia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem strony internetowej www.etovet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa, w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie e-mailowym z Organizatorami pod adresem etovet@etovet.pl .

2.7. Uczestnictwo w Szkoleniu ma charakter bierny.

3. Zasady rezygnacji z udziału w Szkoleniu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres: etovet@etovet.pl

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu do 1.06.2024 Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji po 1.06.2024 nie ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty konferencyjnej.

Uczestnik, który dokonał rezygnacji po 1.06.2024 ma prawo przeniesienia prawa do udziału w Szkoleniu na inną wskazaną przez siebie osobę.

4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.etovet.pl

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający udział w Szkoleniu.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Szkoleniu w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Szkolenia upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz certyfikat uczestnictwa są wliczone w opłatę konferencyjną.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Szkolenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etovet@etovet.pl nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Szkolenia.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Szkolenia nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci bez zbędnej zwłoki, kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Organizator nie zwraca kosztów zakwaterowania lub kosztów transportu na Szkolenie, ani uiszczonych z tego tytułu przedpłat, zaliczek i wszelkich innych kosztów związanych z organizacją transportu lub zakwaterowania.

6.2. Przebieg Szkolenia zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego lub fotograficznego.

6.3. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Szkolenia. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.

6.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Szkolenia.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

e-mail: etovet@etovet.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach wprost
do Twojej skrzynki e-mailowej.

Zapisując się do newslettera – wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez ETOVET.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1.
NIP 5252363130. 

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji
usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.