Regulamin VI Kongresu

Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

Starość tez radość!

Warszawa
7-8 grudnia 2019

1. Postanowienia ogólne

1.1.  VI Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej „Starość też radość!”,  zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w Warszawie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul Nowoursynowska 159.

1.2.  Organizatorem Konferencji jest Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska, NIP 5252363130, adres: Ul. Na Uboczu 12 lok.1, 02-791 Warszawa

1.3.  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Organizator: Agata Sowińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleń Behawioralnych Etovet Agata Sowińska

Uczestnik: osoba która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz opłaci udział w Kongresie.

          

1.4.  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część oferty Organizatora, a Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia składa jednocześnie oświadczenie woli o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu

2. Uczestnictwo w Kongresie

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie  jest spełnienie łącznie następujących warunków:

zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.etovet.pl

uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Kongresie uznaje się za uiszczoną wyłącznie jeżeli zostanie wpłacona na konto wskazane przez Organizatora

2.3 Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.

2.4 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

2.5 Koszt transportu i zakwaterowania podczas Kongresu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem strony internetowej www.etovet.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa, w przypadku wolnych miejsc, po kontakcie e-mailowym z Organizatorami pod adresem etovet@etovet.pl .

2.7 Uczestnictwo w Kongresie ma charakter bierny.

3. Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kongresie powinna być dokonana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na adres: etovet@etovet.pl

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie do 24 listopada 2019 r Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot opłaty kongresowej. W przypadku rezygnacji po 24 listopada 2019 nie ma możliwości zwrotu poniesionej opłaty kongresowej.

Uczestnik, który dokonał rezygnacji po 24 listopada 2019r. ma prawo przeniesienia prawa do udziału w Kongresie na inną wskazaną przez siebie osobę.

4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Kongresie są zamieszczone na stronie internetowej Kongresu www.etovet.pl

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający udział w Kongresie.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kongresie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kongresu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

4.4.Materiały kongresowe, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad oraz certyfikat uczestnictwa są wliczone w opłatę kongresowa.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etovet@etovet.pl nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Kongresu.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci bez zbędnej zwłoki, kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. Organizator nie zwraca kosztów zakwaterowania lub kosztów transportu na Kongres, ani uiszczonych z tego tytułu przedpłat, zaliczek i wszelkich innych kosztów związanych z organizacją transportu lub zakwaterowania.

6.2. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresu, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej kongresu.

© 2017 etovet.pl
All Rights Reserved

Tel: +48 507 310 676
E-mail: etovet@etovet.pl

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj informacje o nowościach wprost
do Twojej skrzynki e-mailowej.

Zapisując się do newslettera – wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez ETOVET.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Szkoleń Behawioralnych ETOVET Agata Sowińska, 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 12/1.
NIP 5252363130. 

Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji
usługi Newsletter oraz w celach marketingowych.

Twoje dane są bezpieczne, nigdy nie będą zbierane ani nie zostaną sprzedane do celów marketingowych.